ضماد بواسیر

مورد تایید دکتر روازاده

خرید عمده

تعداد تخفیف قیمت بعد از تخفیف

ترکیبات
روغن زرد،انواع پیه حیوانی و …

موارد مصرف
درمان شقاق و بواسیر.

مزاج آن گرم و تر است.


ثبت نظر و امتیاز
محصولات مرتبط