ضماد بواسیر

مورد تایید دکتر روازاده

قیمت:
20,000 20,000 تومان %

تخفیف به ازای تعداد خرید

تعداد تخفیف قیمت بعد از تخفیف

ترکیبات
روغن زرد،انواع پیه حیوانی و …

موارد مصرف
درمان شقاق و بواسیر.

مزاج آن گرم و تر است.


ثبت نظر و امتیاز
محصولات مرتبط