حب مدر حیض

مورد تایید دکتر روازاده

ترکیبات: سکنجبین، مریم گلی، کاکنج، کرفس، ابهل، صبر زرد، مرمکی، زعفران.

موارد مصرف: بازکردن حیض، تنظیم هورمونهای زنانه، منضج.

نحوه مصرف: تا 10 روز روزی 2 عدد با عرق رازیانه مصرف گردد.

مدت زمان مصرف: به تشخیص پزشک.

منع مصرف: زنان باردار و دوران عادت ماهیانه.

مزاج: گرم و خشک

منابع: قرابادین کبیر، مخزن الادویه، تحفةالمومنین


ثبت نظر و امتیاز