شکر سرخ

مورد تایید دکتر روازاده

قیمت: 24,000 تومان

ترکیبات: اگر شکر زرد دو آتیشه شود شکر سرخ می شود.

موارد مصرف: ملین، صاف کنندۀ ریه و نای، مقوی روح و کبد، مقوی نیروی جنسی، ضد گازهای روده، مانع پیری، رفع کنندۀ قولنج، رافع سودا و امراض سوداوی.

منع مصرف: برای بیماران دیابتی از حداقل مصرف تجاوز نکند.

نکته: کیفیت شکر سرخ به علت آتش دیدن کمتر است و طبیعت آن خشک است.

مزاج: در آخر دوم گرم و در آخر اول تر

منابع: تحفه المؤمنین، الحاوی، مخزن الادویه


ثبت نظر و امتیاز
محصولات مرتبط