حب برص ویتیلیگو2

مورد تایید دکتر روازاده

تخفیف به ازای تعداد خرید

تعداد تخفیف قیمت بعد از تخفیف
ویتیلیگو 2 دوای برص

ترکیبات: گل ارمنی، غازیاقی، رزاوند، سیاهدانه و...

موارد مصرف: رفع برص و لک و پیس

نحوه مصرف: یک قسمت دارو با پنج قسمت آب مخلوط شود مدّت 5 دقیقه روی محل قرار دهید به تدریج روزی یک دقیقه افزایش یابد تا به 30 دقیقه برسد سپس به مدّت 3 ماه هر روز 30 دقیقه روی محل قرار گیرد. این دارو با داروی برص ویتیلیگو (1) مصرف شود.

مدت زمان مصرف: به تشخیص پزشک

منع مصرف: خانمهای باردار

مزاج: گرم و خشک

منابع: اکسیر اعظم جلد 4

ثبت نظر و امتیاز
محصولات مرتبط