حب مسهل سودا

مورد تایید دکتر روازاده

ترکیبات: هلیله سیاه، افتیمون، اسطوخدوس، بسفایج، نمک هندی، خربق سیاه، غاریقون.

موارد مصرف: جذب مواد سوداویه کند از اقاصی اعضا و اکثر امراض مزمنه سودا محترق از صفرا و جمیع امراض سوداوی را دفع می کند.

نحوه مصرف: روزی 3 تا 4 حب میل شود.

منع مصرف: برای زنان باردار ممنوع است.

مزاج: گرم و خشک

منابع: مخزن الادویه، قرابادین، تحفه حکیم مؤمن، اکسیر اعظم


ثبت نظر و امتیاز
محصولات مرتبط